• AKTUALNOŚCI DLA NAUCZYCIELI

  • WNIOSEK DO POBRANIA    

   REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
   im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 
    
   Podstawa prawna:
   Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. Nr 6 poz.69) z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach.
   I. Postanowienia ogólne
   1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych według ustalonego harmonogramu.
   2. Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego zmianie.
   3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, gabinecie dyrektora oraz na korytarzu dolnym i górnym.
   4. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
   5. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły.
   6. Nauczyciele wychowania fizycznego dyżurują w hali sportowej według odrębnego harmonogramu.
   7. Nauczyciele: świetlicy, biblioteki, pedagog szkolny i logopeda nie pełnią dyżurów, gdyż w ich czasie pracy nie przewidziano przerw międzylekcyjnych.
   8. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
   9. Miejscem dyżuru są: korytarze, schody, sanitariaty wybieg przed szkołą w okresie jesiennym i wiosennym.
   10. W szkole jednocześnie pełni dyżur dwóch nauczycieli na górnym korytarzu i jeden na korytarzu dolnym . W okresie jesiennym i wiosennym dyżur pełni jeden nauczyciel przed szkołą.
   11. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługi (sprzątaczki).
   12. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
   13. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 830, a kończy po zakończeniu nauki o godzinie 1610.
   14. Za nieobecnego nauczyciela dyżurującego przejmuje dyżur inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły. .
   15. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego w szkole dyrektor lub wicedyrektor ma prawo zwrócić się do dowolnego nauczyciela o pełnienie dyżuru.
   II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego
   1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich.
   2. Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod względem bhp.
   3. Natychmiast po dzwonku zajmuje stanowisko na przydzielonym sektorze i opuszcza je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował (porządek itp.).
   4. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego terenu dyżurowania.
   5. Przez cały czas trwania dyżuru przebywa z uczniami.
   6. Pilnuje, aby wszyscy uczniowie przebywali we właściwych korytarzach.
   7. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności :
   a) zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w sanitariatach, szatniach oraz w zakamarkach,
   b) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego
   (sklep, ulica, dom),
   c) dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów nie
   zaśmiecania budynku i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich
   kolegach,
   d) eliminuje gry zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;
   e) eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów,
   f) zabrania przebywania dzieci w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki
   innego nauczyciela,
   g) zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów.
   8. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonym podczas dyżuru zniszczenia mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły.
   9. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
   10. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do:
   a) udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność,
   b) wezwania odpowiednich służb medycznych,
   c) powiadamia wychowawcę o zaistniałym wypadku a w razie konieczności również dyrektora szkoły,
   d) zabezpieczenia miejsca wypadku.
   11. Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, gazetki, obrazy, itp.) przez uczniów na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły.
   12. Nauczyciel współpracuje z dyżurującymi uczniami i ocenia ich pomoc w wypełnianiu nadzoru nad dziećmi i młodzieżą.
   13. Zgłasza wychowawcy o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw.
   14. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów (np. czytanie gazetek, sprawdzanie klasówek, odpytywanie uczniów itp.)
   15. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora.
   16. Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy.
   17. Zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób niepowołanych.
   III. Postanowienia końcowe
   1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania.
   2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.
   3. Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą konsekwencje służbowe.
   4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.
   Regulamin przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej nr 9/2009/2010 z dnia 29.03.2010.
    
   Dyrektor szkoły