• Czy dobrze znasz bibliotekę i język polski? 


    • Regulamin

     SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KSIĄŻCE,  BIBLIOTECE I JĘZYKU POLSKIM

      

     Organizator konkursu:

     Konkurs przeprowadza biblioteka szkolna w Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie.

      

     Cele konkursu:

     - promocja wiedzy o bibliotece, książce i czasopiśmiennictwie;

     - doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim,

     - wdrażanie do poszukiwania informacji w różnego rodzaju źródłach;

     - uświadomienie roli książki i informacji w życiu człowieka;

     - promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

      

     Uczestnicy konkursu:

     1.Konkurs jest adresowany do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.

     2.Konkurs będzie polegał na rozwiązywaniu testu składającego się z pytań otwartych  i zamkniętych.

     3.Pytania testowe obejmują następujące zagadnienia: budowa książki, dzieje książki, pismo i alfabet, świat czasopism, zagadnienia związane z biblioteką, jej aparatem informacyjnym i gromadzonymi zbiorami oraz poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

     4.Sprawdzenia i oceny prac konkursowych dokona bibliotekarz.

      

     Zasady przeprowadzenia konkursu:

     1.Od poniedziałku 11.05.2020r. do piątku 24.05.2020r. będą przekazywane uczniom przez dziennik elektroniczny Librus zadania do wykonania.

     2.Uczniowie w wiadomości zwrotnej przesyłają bibliotekarzowi odpowiedzi na pytania konkursowe           do godziny 20:00 w dniu, w którym zostały wysłane.

     3.Za prawidłowo wykonane zadania uczniowie otrzymują punkty.

     4.Każdego dnia można zdobyć 10 punktów, czyli w całym konkursie – maksymalnie 100 punktów.

     5.Codziennie będą przekazywane wyniki z poprzedniego dnia wraz z prawidłowymi odpowiedziami. Wyniki zbiorcze będą przekazane na półmetku i na zakończenie konkursu.

      

     Informacje dodatkowe:

     1.Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i upominki.

     2.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


    • Lubisz czytać i wykonywać prace plastyczne?Ten konkurs jest dla Ciebie!

    • REGULAMIN

     Szkolnego konkursu plastycznego „Mam apetyt na czytanie”

     Organizator konkursu:

     Konkurs przeprowadza biblioteka szkolna w Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie.

      

     Cele konkursu:

     Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzanie wyobraźni          oraz zachęcanie do czytania i poznawania literatury dziecięcej.

      

     Uczestnicy konkursu:

     1.Konkurs jest adresowany do grupy przedszkolnej 0 „C” i uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej.

     2.Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie ilustracji do ulubionej książki.

     3.Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną przy użyciu wybranych materiałów.

     4.Format prac: dowolny.

     5.Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę ich oryginalność, estetykę, różnorodność środków plastycznych, ciekawe ich łączenie oraz kreatywność ich autorów. Bardzo ważne jest samodzielne wykonanie prac przez uczniów.

     6.Wszystkie prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą podlegały ocenie jury.

      

     Terminy:

     1.Uczestnik konkursu wykonuje zdjęcie swojej pracy i przesyła na adres bogumilamichalak79@gmail.com w terminie do 25 maja 2020r.

     2.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2020r.

      

     Informacje dodatkowe:

     1.Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i upominki.

     2.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

     3.Złożone prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu i zostaną umieszczone            na stronie internetowej szkoły.