• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   • Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://zpodylewo.edupage.org

    Data publikacji strony internetowej:  01.09.2018

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27-10-2020

    STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
    • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
    • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
    • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

    INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

    Narzędzie ułatwień dostępu (górny pasek witryny) a w nich:

    • Wersja dla słabowidzących
    • czytaj na głos CTRL+SHIFT+U (dostępne w przeglądarce Microsoft Edge)
    • mapa strony (rozwijane menu boczne)
    • wybór języka
    • możliwość powiększenia liter

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

    Deklaracje  sporządzono dnia 27-10-2020 r.

    Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie przy wykorzystaniu analizatora stron www.

    KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

    Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Kubeł
    e-mail: zpodylewo@home.pl
    lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: zpo.dylewo@wp.pl
    telefon: 297616022
    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

    DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

    1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej , prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych.  Znajdują się też 4 wyjścia ewakuacyjne w tym 1 z podjazdem. 
    2. Drzwi główne otwierają się ręcznie, ich szerokość umożliwia wjechanie osób na wózku.
    3. Przy szkole znajduje się parking, na którym jest wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej.
    4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    5. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
    6. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz.
    7. Szkoła nie jest wyposażona w platformy, i pętle indukcyjne.
    8. Budynek  posiada 1 windę dla osób niepełnosprawnych.
    9. W budynku  jest  1 toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (barierki). 
    10. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    11. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

     

     

    RAPORT wydruk.pdf