• Klauzula informacyjna

   •  

    Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

     
    1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II mający siedzibę w: Dylewo,  ul. Szkolna 1, 07-420 Kadzidło.
    2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań szkoły i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
    3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

    4. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych, ich kontroli i poprawienia w  oparciu o art. 32 ustawy.
    5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą na okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

    6. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

    7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    8. W sprawie pytań w związku z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@drmendyk.pl