• Zapytanie ofertowe – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

      ZAPYTANIE OFERTOWE 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

      

     1.      Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie,  ul. Szkolna 1, 07-420 Kadzidło, tel. 297616022, e-mail:  zpo.dylewo@wp.pl

     2.      Przedmiot zamówienia:  przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie. Ilość zamówionych produktów została wskazana  w załączonym formularzu . Ilości wskazane w formularzu są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkości podanych w formularzu. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od wystawienia faktury przez Dostawcę

     3.      Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022 do 31.12.2022r.  Dostawa zamówionego towaru odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

     4.      Dodatkowe informacje na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać pod nr. tel. 29 7616022, p. Iwona Pabich

     5.      Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu powinni złożyć ofertę cenową na wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia według załączonego wzoru oferty z podziałem na poszczególne grupy produktów.

     6.      Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.

     7.      Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do sekretariatu Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, ul. Szkolna 1,   w godz. 800-1600  w formie pisemnej – listownie, mailem: zpo.dylewo@wp.pl lub osobiście do dnia 17.12.2021r. do godziny 1100 .

      

     Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym   z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

      

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

     1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II, 07-420 Kadzidło, Dylewo ul. Szkolna 1

     2. inspektor ochrony danych osobowych u administratora - adres e-mail: iod@drmendyk.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

     3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;

     4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

     5. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto;

     6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

     7.  posiada Pani/Pan:

     1/  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

     2/  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

     3/  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem    przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

     4/ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

     8. nie przysługuje Pani/Panu:

     1/ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

     2/ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

     3/ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

     ___________________________________________

     * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

     ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego