• PROCEDURY

    •  

     Procedura

     zapewnienia bezpieczeństwa

     w Przedszkolu Samorządowym w Dylewie

     w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie

       w związku z wystąpieniem COVID-19


     Podstawa prawna:

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu  oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
     2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i  innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. Ba ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).


     ROZDZIAŁ I

     Cel procedury

     Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi zdrowymi oraz potencjalnie chorymi oraz ustalenie zasad postępowania i zachowania szczególnej higieny w przedszkolu i szkole podstawowej tak, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego i ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

     Niniejsza procedura jest tylko wytyczną do postępowania, jednak wszystko jest kwestią
     zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami.

     Podstawowym celem organu prowadzącego przedszkole jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i utrzymanie higienicznych warunków w placówkach.


     ROZDZIAŁ II

     Przedmiot i zakres stosowania procedury

     1. Przedmiotem procedury jest:
     1. określenie zasad postępowania z dzieckiem w okresie epidemii,
     2. określenie zasad postępowania z dzieckiem – objawy choroby,
     3. określenie zasad higieny w przedszkolu.
     4. określenie zadań rodziców i pracowników przedszkola.
     1. Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników  przedszkola, wychowanków, a także rodziców i opiekunów prawnych wychowanków placówki.


                                                                    ROZDZIAŁ  III

                                                                    Zadania dyrektora

     1. Dyrektor organizuje bezpieczne i higieniczne warunki pracy i pobytu dziecka w przedszkolu, nadzoruje funkcjonowanie placówki w zakresie stosowania i przestrzegania Procedury… .
     2. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych.
     3. Dyrektor prowadzi komunikację z rodzicami  w zakresie bezpieczeństwa dzieci w placówce. Zapoznaje z obowiązującymi w przedszkolu procedurami, w tym w przypadku podejrzenia zakażenia  za pomocą strony internetowej placówki, dziennika elektronicznego.
     4. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami/opiekunami telefonicznie w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka.
     5. Dyrektor informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika.
     6. Dyrektor współpracuje ze służbami sanitarnymi.
     7. Dyrektor instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek  podejrzenia zakażenia.     ROZDZIAŁ  IV

     Zadania rodziców

     1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE. KATAR TO TAKŻE CHOROBA. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub kaszel)  rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię powodującą takie objawy.
     2. Przed wejściem do przedszkola dokonuje się pomiaru temperatury dziecka termometrem bezdotykowym. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik.
     3. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci przedszkolu nauczycielka może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji, wystąpiła podwyższona temperatura
     4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola,  jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
     5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi na teren szkoły wyłącznie do drzwi wejściowych  szkoły/przedszkola z zachowaniem  zasady dystansu społecznego (w odstępie  od kolejnego rodzica z   dzieckiem 2m) z zachowaniem środków ostrożności (osłona ust i nosa,  rękawiczki)  i przekazują  pod opiekę  nauczycielce przedszkola/innej osobie wyznaczonej przez dyrektora.
     6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
     7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub  izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
     8. Rodzice zobowiązani są do podania takich danych kontaktowych, które będą służyły szybkiej komunikacji z rodzicami bądź opiekunami dziecka i pozostać w bezwzględnej łączności z placówką.
     9. W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie odebrać dziecka z placówki osobiście, mogą upoważnić inną osobę – zgodnie z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci przyjętymi w przedszkolu.
     10. Przed przyjęciem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującą Procedurą bezpieczeństwa… i złożenia stosownego oświadczenia i deklaracji (zał. nr 1).     ROZDZIAŁ V

     Zadania  personelu

     1. Każdy pracownik zobowiązany jest stosować zasady profilaktyki zdrowotnej.
     2. Każdy pracownik zobowiązany jest zachować dystans społeczny -1,5m.
     3. Każdy pracownik zobowiązany dezynfekować ręce po wejściu do budynki szkoły/przedszkola.
     4. Każdy pracownik zobowiązany informować dyrektora lub zastępującą go osobę o wszelkich objawach chorobowych własnych  i zaobserwowanych u dzieci.
     5. Personel kuchenny nie kontaktuje się bezpośrednio z dziećmi i wychowawcami.
     6. Sprzątaczki po każdym dniu myją i dezynfekują ciągi komunikacyjne, poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni, kurki przy kranach. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem. Pracują w rękawiczkach.
     7. Każdy pracownik zobowiązany jest postępować zgodnie z Procedurą… .
     8. Każdy pracownik zobowiązany jest zachować odstęp od innej osoby - 1,5m.                                                                    ROZDZIAŁ  VI

     Zadania wychowawców

     1. Wychowawcy, opiekunowie sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć - liczba dzieci, objawy chorobowe dzieci, dostępność środków higieny.
     2. Myją, dezynfekują zabawki, przedmioty,  którymi bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tej zabawki czy przedmiotu.
     3. Dbają, by dzieci regularnie myły ręce, po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie    z zabaw na świeżym  powietrzu.
     4. Wietrzą salę - przynajmniej raz na godzinę, jeśli to konieczne także w trakcie zajęć.
     5. Dbają, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości  z dziećmi z innej grupy.
     6. Dbają by dzieci w ramach kontaktu społecznego nie dotykały się, przytulały.
     7. Zachowują odstęp od innej osoby -1,5m,
     8. Przestrzegają zapisów zawartych w Procedurze….


     ROZDZIAŁ  VII
       
     Organizacja opieki w przedszkolu

     1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w jednej wyznaczonej sali.
     2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
     3. W grupie może przebywać do 1 2 dzieci plus 2 po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
     4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. Powierzchnię sali wylicza się  z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej – zalecenia GIS.
     5. W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany itp). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować każdego dnia.
     6. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
     7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także   w czasie zajęć.
     8. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny zabawy na dworze).
     9. Jeżeli dziecko wykazuje objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pedagoga) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odbioru dziecka. Z dzieckiem przebywa pracownik szkoły  wyposażony w środki ochrony osobistej.
     10. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, musi odbywać się  przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.
     11. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola (np. spacer).
     12. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być raz dziennie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
     1. Przebywanie osób trzecich w placówce zostaje ograniczone do minimum i zachowaniem środków ostrożności, tj osoby zdrowe i z zachowaniem  środków  ochrony osobistej i higieny (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki.
     2.  Pracownicy przedszkola powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1  ,5 m.


     ROZDZIAŁ VIII

     Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

     1. Płyn do dezynfekcji rąk umieszcza się przy wejściu do budynku, miejscu przygotowywania posiłków.
     2. Rodzice/opiekunowie oraz pracownicy przedszkola i inne osoby wchodzące do placówki powinni dezynfekować dłonie przy wejściu/zakładać rękawiczki ochronne oraz zakrywać usta i nos.
     3. W budynku szkoły/przedszkola dzieci i pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie noszą maseczek), chyba że wymagają  tego przepisy prawa lub wytyczne ministra zdrowia, Głównego  Inspektora Sanitarnego. 
     4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły  to  dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu  z  toalety.
     5. Dwa razy dziennie należy poddać dezynfekcji ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe                  - poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników.
     6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
     7. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy  powinni   być   zaopatrzeni   w indywidualne  środki  ochrony  osobistej  - jednorazowe  rękawiczki,  maseczki  na  usta  i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
     8. Należy przeprowadzać bieżącą dezynfekcję toalet.
     9. W toaletach przy umywalkach wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

                                                               

     ROZDZIAŁ IX

     Przygotowywanie i spożywanie posiłków.

     1. Przy organizacji żywienia (kuchnia) stosuje się instrukcję określającą warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników:
     1. w miarę możliwości należy zachować 1,5m odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe należy używać środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice),
     2. częste dezynfekowanie powierzchni i sprzętów,
     3. utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
     1. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne,
     1. odbywa się salach, przy stolikach,
     2. posiłek dostarczany jest przez pracowników kuchni do drzwi sali,
     3. w sali posiłek podaje nauczyciel lub pomoc nauczyciela.
     1. Po każdym posiłku odbywa się czyszczenie blatów stołu-  pomoc nauczyciela lub pracownik wyznaczony przez dyrektora.
     2. Wielorazowe  naczynia  i  sztućce  należy  myć  w  zmywarce z dodatkiem detergentu,  w temperaturze  minimum 60°C lub je wyparzać.


     ROZDZIAŁ VII

                      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19

     1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
     2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno­ epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić

     29 7691473 ( 730- 1500) Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

     604 754 201całodobowo

     29 7651263 najbliższy oddział zakaźny

     i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Równolegle poinformować o tym fakcie dyrekcję szkoły.

     1. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
     2. Na terenie szkoły wyznacza się pomieszczenie, które będzie wyposażone w środki ochrony (maseczki, fartuchy, rękawiczki) i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. (gabinet pedagoga)
     3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.
     4. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u dziecka (kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko niezwłocznie jest izolowane od grupy- specjalne pomieszczenie (gabinet pedagoga).
     5. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe informuje o tym fakcie dyrektora lub osobę go zastępującą.
     6. Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami dziecka i wzywa ich do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki, informując po powodach.
     7. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie  dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie policję, sąd rodzinny oraz powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną.
     8. Wskazana przez dyrektora osoba - sekretarka  kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci i informuje o zaistniałej sytuacji.
     9. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.
     10. Dziecko  przebywa w izolacji pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa - przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
     11. Rodzice odbierają dziecko przy drzwiach wejściowych do budynku.
     12. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
     13. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
     14. Dyrektor lub osoba przez niego wskazana – sekretarz - sporządza listę osób pozostających w kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
     15. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zarażenia COVID-19.
     16. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmuję decyzję odnośnie dalszych działań   w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
     17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników  o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego działania.


                                                         Przepisy końcowe

      

     1. Procedura bezpieczeństwa obowiązuje w przedszkolu od dnia 6 maja 2020r.
     2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.
    • Z życia klasy 2

    • Wspomnień czar :-)

     PRACE UCZNIÓW WYKONANE PODCZAS KAWRANTANNY

     EDUKACJA POLONISTYCZNA - ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

     WSPOMNIENIA .... 

     ZDROWO SIĘ ODŻYWIAMY

     INSPIRACJE PO LEKTURZE .

    • Nauczanie zdalne nie musi być nudne

    •  

     Przedszkolaki z grupy "Sówki" nie nudzą się podczas kwarantanny.

     Panie przedszkolanki przy pomocy komunikatorów przekazują propozycje prostych ćwiczeń, zabaw, piosenki, ćwiczenia fizyczne, które można wykonywać w domu. Dzieci pracują dzielnie przy wsparciu swoich rodziców, którzy dbają by dzieci w tym trudnym czasie, mogły czuć się spokojne i wybawione.

    • DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2020

    • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2020.

     Babcia i dziadek to dwoje ludzi budzących czułość i uśmiech na twarzy każdego z nas. To osoby nierozerwalnie związane z naszym życiem. To postacie, które od najwcześniejszych lat otaczają nas miłością, dobrocią i troską. Osoby, z którymi czynimy pierwszy znak krzyża, wypowiadamy pierwsze słowa modlitwy. Osoby, które służą radą i pomocą, które swoim przykładem pokazują, co jest w życiu najważniejsze. W końcu babcia i dziadek to niekończące się uściski i całusy.

             Wyrazy wdzięczności płynące z głębi dziecięcych serduszek wyraziły przedszkolaki z  Przedszkola Samorządowego i uczniowie klas 1-3  Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, którzy 22 stycznia 2020r. wspólnie z wychowawczyniami zorganizowali uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

             Na początku pani dyrektor Hanna Politowska powitała zaproszonych gości i wyraziła radość z tak licznego przybycia.  Następnie grono uczniowskie zaprezentowało umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne.  Swoim występem wywołało dumę, uśmiech, a nawet łzy wzruszenia na obliczach babć i dziadków, udowadniając po raz kolejny, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile.

     Na zakończenie wnukowie wręczyli szanownym seniorom własnoręcznie wykonane upominki. Po części artystycznej na babcie i dziadków czekał słodki poczęstunek stanowiący okazję do serdecznych rozmów, wspomnień i podziękowań.

             Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i ich bliskich.


     ZDJĘCIA 

     POLONEZ W WYKONANIU UCZNIÓW KLASY 2  

    • I Wieczór Kolęd

    • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii I Wieczór Kolęd.

     Wspólne śpiewanie kolęd to nie tylko nasza historię narodowa i chrześcijańska, ale też jeden z piękniejszych polskich zwyczajów świątecznych. To także okazja by na moment zwolnić, odłożyć na bok wszystkie problemy służbowe i prywatne i skupić się na tym, co nas łączy, a nie dzieli, co raduje, a nie smuci. W wypełnionej po brzegi sali gimnastycznej w skupieniu, w świątecznej scenerii, z nastrojowym światłem, płonącymi lampionami i kominkiem rozpoczęło się wspólne kolędowanie. To wyjątkowe wydarzenie, zgromadziło 20 stycznia 2020 roku, społeczność szkolną, rodziców oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego, Przewodniczącą Rady Gminy Panią Barbarę Bączek, Radnego Gminy Kadzidło Pana Mariana Pajkę , Księdza Roberta Zielińskiego – proboszcza parafii Dylewo, Zarząd Rady Rodziców, a także przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich „Dylezionki” oraz nasze absolwentki Paulinę Giers, Karolinę Gut, Aleksandrę Szkopińską i Dominikę Gołaś.
               Witając zebranych Dyrektor Szkoły Hanna Politowska podziękowała za tak liczne przybycie i podkreśliła, że śpiewanie kolęd i pastorałek to piękny polski zwyczaj, który szkoła będzie podtrzymywała.
     Montaż słowno - muzyczny przygotowały wraz z uczniami p. Agnieszka Grzyb, p. Agnieszka Traczewska oraz p. Teresa Ogniewska. Nasi artyści stanęli na wysokości zadania, pozwalając słuchaczom przeżyć chwile radości i miłych wspomnień. Uroczystość uświetnił również występ Koła Gospodyń Wiejskich, które jedną z kolęd zaśpiewały dla nas po kurpiowsku. Bardzo miłym akcentem był występ naszych absolwentek. Cieszymy się, że pomimo wielu nowych obowiązków znalazły czas by spędzić go razem z nami.  Uroczystość zakończyło wspólne śpiewanie znanych kolęd przez zgromadzonych uczestników. 

                 Pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w pierwszej edycji Wieczoru Kolęd za wyjątkową atmosferę wspólnej zadumy, za bliskość i pozytywne emocje. Serca wypełniają się wielką radością patrząc jak mieszkańcy Dylewa integrują się tworząc wyjątkowy klimat wspólnej zadumy nad tajemnicą Bożego Narodzenia.

     Kolędowanie łączy pokolenia, jest źródłem mniej lub bardziej głębokich przeżyć, dlatego trzeba dbać, abyśmy tego bogactwa nie zgubili. Mamy nadzieję, że „Wieczór kolęd”, stanie się naszą tradycją i będzie cieszył się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ warto pielęgnować ten piękny polski zwyczaj i przekazywać go dzieciom.

     „Niech tradycja śpiewania kolęd przy choince przy żłóbku stale trwa i podtrzymuje to, co istotne w naszej kulturze i w naszej historii…” Jan Paweł II

      

     ZDJĘCIA

   • I WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK
    • I WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK

    •            Okres świąteczny jest okazją do uczestnictwa w koncertach kolędowych. Nasze polskie kolędy i pastorałki śpiewane w tym czasie wprowadzają nas w wyjątkowy nastrój. W wielu miejscach odbywają się uroczyste i piękne koncerty.  

     Na takie właśnie spotkanie czyli  „ I WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK ”  zaprasza Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie.

     Spotkanie odbędzi się 20 stycznia o godzinie 18 na hali sportowej. 

                Zachęcamy wszystkich do udziału, wspólnej zadumy nad tajemnicą Bożego Narodzenia. Niech będzie to okazja by na moment zwolnić, odłożyć na bok wszystkie problemy służbowe i prywatne i skupić się na tym co nas łączy, a nie dzieli, co raduje, a nie smuci.

     Zapraszamy na ciepłe  rodzinne spotkanie.