• WIZJA SZKOŁY

    Jesteśmy szkołą z tradycjami. Istniejemy od 1918 r. a w obecnym budynku od 1956 roku. Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli. Jest miejscem, w którym proces nauczania , uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to pozytywnie motywując uczniów do efektywnej pracy oraz stosując aktywne metody nauczania. Nasza szkoła umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, kształci potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, stwarza warunki do nauki wszystkim, bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne. Panuje u nas życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu. Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości. Posiadamy świetlicę, pracownię komputerową, dobrze wyposażoną bibliotekę , klasopracownie oraz nowoczesną halę sportową. Prowadzimy ciekawe zajęcia pozalekcyjne. W szkole funkcjonują specjalne programy dla dzieci zdolnych, dyslektycznych, z trudnościami w uczeniu się. W szkole działa Szkolny Klub Sportowy, Klub Wolontariatu i sklepik szkolny. Jesteśmy szkołą otwartą dla rodziców Kierujemy się wartościami katolickimi o czym może świadczyć nasz patron Papież Jan Paweł II. Aktywnie włączamy się do działań na rzecz społeczności naszej Małej Ojczyzny. Uczniowie i absolwenci naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu. Są dobrze wychowani, godnie reprezentują rodzinę, szkołę, Ojczyznę.

    MISJA SZKOŁY

    Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

    •  zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia,
    • nauczy uczyć się,
    • opanuje umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
    • będzie umiał korzystać z dóbr kultury oraz aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym,
    • rozwinie swoje zdolności i zainteresowania,
    • będzie umiał znaleźć swoje miejsce w zjednoczonej Europie XXI wieku,
    • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział, jak zaplanować dalszą edukację na miarę posiadanych możliwości,
    • nauczy się społecznie akceptowanych zachowań, które ułatwią mu podejmowanie współpracy z innymi
    • stanie się odpowiedzialny za zdrowie własne i innych oraz za stan środowiska naturalnego,
    • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji swojego miejsca urodzenia.

    Nasza szkoła funkcjonuje po to, by rodzice naszych uczniów:

    • aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu systemu wartości u swoich dzieci,
    • byli partnerami przy podejmowaniu działań wychowawczych,
    • brali czynny udział w życiu szkoły,
    • otrzymywali pełną informację o osiągnięciach młodzieży,
    • otrzymywali fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

    Działamy po to, by nasi nauczyciele:

    • mieli możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego,
    • byli zadowoleni i usatysfakcjonowani efektami własnej pracy,
    • realizowali swe życiowe posłannictwo.

    "Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" 

    GŁÓWNE CELE

    Unowocześnić pracę szkoły w celu poprawy efektywności kształcenia i wychowania oraz tworzenia warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia.

    • Stworzyć program działań wychowawczych, aby szkoła była przyjazna i bezpieczna dla ucznia.
    • Promować w działaniach szkoły zdrowy styl życia i zachowania proekologiczne
    • Opracować ciągły system stałego monitorowania jakości pracy szkoły.
    • Stworzyć system współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
    • Osiągnąć sprawność organizacyjną.
    • Motywować kadrę do doskonalenia zawodowego.
    • Unowocześnić bazę szkoły.

    JESTEŚMY SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY.  WSZYSCY POWINNIŚMY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZEGO KODEKSU.

    KODEKS PRZECIW AGRESJI I PRZEMOCY

    Nie stosujemy przemocy słownej/nie krzywdzimy, nie obrażamy słowem/:

    • nie przezywamy
    • nie wyśmiewamy
    • nie grozimy
    • nie ośmieszamy
    • nie plotkujemy
    • nie szantażujemy
    • nie namawiamy się

    Nie stosujemy przemocy fizycznej /siły wobec innych/:

    • nie bijemy
    • nie popychamy
    • nie podcinamy
    • nie wymuszamy pieniędzy
    • nie kopiemy
    • nie zamykamy w pomieszczeniach
    • nie plujemy

    Nie sprawiamy przykrości innym:

    • nikogo nie wykluczamy
    • nie odsuwamy od grupy od wspólnej zabawy i pracy /nie izolujemy/
    • nie używamy wrogich gestów i min
    • szanujemy wspólną i cudzą własność:
    • nie niszczymy
    • nie zabieramy
    • nie chowamy

    Jesteśmy dla siebie życzliwi i koleżeńscy:

    • pracujemy i bawimy się razem
    • nie jesteśmy obojętni na krzywdę kolegów i koleżanek
    • reagujemy na agresywne zachowanie innych
    • bronimy pokrzywdzonych
    • pomagamy każdemu, kto tego potrzebuje
    • konflikty rozwiązujemy poprzez rozmowę a nie przez agresję i przemoc
    • Informujemy dorosłych : wychowawców, nauczycieli, rodziców o każdej zaistniałej sytuacji przemocy i agresji jaką zauważyliśmy.

    REALIZUJEMY PROGRAMY

    • „Czyste powietrze wokół nas”
    • „Owoce w szkole”
    • Szkoła Bezpiecznego Internetu
    • Zęby myj, radośnie żyj
    • Zdrowie nie trudne
    • Twoje dane twoja sprawa.
    • Program Szkolnego Klubu Wolontariusza 
    • „Lepsza szkoła” – ogólnopolski projekt edukacyjny Lepsza Szkoła prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w szkole podstawowej i gimnazjum
    • Jestem bezpieczny – unikam zagrożeń!
    • Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy.
    • Szkolne Koło PCK
    • Trzymaj formę
    • Czytające przedszkola
    • Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń.
    • Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami