• OŚWIADCZENIE – ŚWIETLICA -wzór

   •  

    Zgoda rodzica na samodzielny powrót dziecka do domu po zakończonych zajęciach.

    OŚWIADCZENIE

    Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko

    ......................................kl......w dniu..................          świetlicy szkolnej po zakończonych lekcjach.

     Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu.

     ............................                 

    Podpis rodzica/opiekuna

   • Oświadczenie – świetlica - wzór

   • Każdy uczeń dojeżdżający, który przybywa do szkoły innym środkiem transportu niż autobus szkolny i ma zamiar wracać samodzielnie do domu - drukuje poniższe oświadczenie i po wypełnieniu przez rodzica dostarcza je do wychowawcy świetlicy. 

     

    OŚWIADCZENIE

    Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko

     

    ......................................kl......w dniu..................          świetlicy szkolnej po zakończonych lekcjach.

     Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu.

         ............................                 

    Podpis rodzica/opiekuna

     

 • INFORMACJE DLA UCZNIÓW

   • KODEKS 2.0
   • 1. Korzystając z komputera w szkole i w domu przestrzegamy zasad BHP.

    2. W szkole i poza nią nie używamy komputera jako narzędzia do kradzieży.

    3. Jeśli wy­korzystujemy materiały z Internetu zawsze podajemy  źródło i autora.

    4. Z komputera korzystamy tak by nie szkodzić sobie i innym – pamiętamy by informować osoby dorosłe jeśli coś nas zaniepokoi.

    5. Jesteśmy ostrożni– nie ufamy osobom poznanym w sieci, nie podajemy swoich danych osobowych oraz nie udostępniamy danych innych.

    6. W komunikacji,  na portalach społecznościowych, poczcie e-mail, komunikatorach pamiętamy o poprawnej pisowni i zasadach netykiety

    7. Nauczyciele wykorzystują pomysły uczniów dotyczące wykorzystania nowych technologii

    8. Nauczyciele wszystkich przedmiotów wykorzystują sprzęt komputerowy na swoich zajęciach. 

     

   • Obowiązki uczniów
   • Wszyscy uczniowie zobowiązani są do:

    • Uczęszczania do szkoły codziennie, chyba że posiadają prawne usprawiedliwienie nieobecności.
    • Przestrzegania regulaminów klasowych.
    • Traktowania personelu, innych uczniów i członków społeczności szkolnej z godnością i szacunkiem.

    Wszelkie zachowania, które naruszają bezpieczeństwo innych ludzi, takie jak prześladowanie, zastraszanie lub zachowanie niezgodne z prawem nie będą tolerowane w naszej szkole.

   • ŚWIETLICA - "REGULAMIN WSZYSCY ZNAJĄ, ZASAD PILNIE PRZESTRZEGAJĄ"
   • * Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście   i odejście, nie wychodzę z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalam się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.

    * Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się jak najlepiej je wykonać.

    * Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy, i zabawie. Staram się cicho pracować i bawić.

    * Szanuję innych, nikomu nie dokuczam - nie używam przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywam, nie obrażam, nie wyśmiewam.

    * Jeżeli zrobię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę.

    * Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania się. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.

    * Dbam o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładę w wyznaczonym miejscu. Po zajęciach i zabawie zawsze porządkuję swoje otoczenie.

    * Dbam o estetyczny wygląd sali, nie niszczę sprzętu, zabawek, gier. Szanuję cudzą własność.

    * Dbam. o czystość osobistą.

    * Przed posiłkiem starannie myję ręce, podczas posiłków zachowuje się kulturalnie i bezpiecznie.

    * Biorę aktywny udział w zajęciach, imprezach     i uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy.

    * Wykonuję obowiązki dyżurnego starannie  i sumiennie.

    * Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania: jestem grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli, osób starszych i kolegów - używam zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.

     

   • OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
   • 1. Chór

    2. Koło matematyczne

    3. Dialekt

    4. Koło sportowe

    5. Koło z języka angielskiego

    6. Koło z języka polskiego

    7. Opieka świetlicowa

    8. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

    9. Zajęcia logopedyczne

    10. Zajęcia wyrównawcze

     

   • REALIZUJEMY PROGRAMY  
   • * „Czyste powietrze wokół nas”

    * „Owoce w szkole”

    * Mleko w szkole

    * Szkoła Bezpiecznego Internetu

    * Zęby myj, radośnie żyj

    * Twoje dane twoja sprawa.

    * Program Szkolnego Klubu Wolontariusza na rok szkolny 2017/2018

    * Jestem bezpieczny – unikam zagrożeń!

    * Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy.

    * Szkolne Koło PCK

    * Trzymaj formę

    * Czytające przedszkola

    * Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń.

    * Jedz smacznie i zdrowo.

    *Zdrowie nietrudne