• REGULAMIN RADY RODZICÓW   ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w DYLEWIE 

   •  

    PODSTAWA   PRAWNA 

    1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572  ze zm.)  – art. 53 i 54 

    2. Statuty: Przedszkola Samorządowego, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie. 

    3. Uchwała nr 01/2009/2010 Rady Rodziców z dnia 30.09.2009 w sprawie zatwierdzenia regulaminu. 

    Rozdział I 

    POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

    § 1 

    1.  W Przedszkolu Samorządowym, Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie działa Rada Rodziców, stanowiąca organ przedstawicielski ogółu rodziców, której pełna nazwa brzmi:  Rada Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie 

    W dalszej części regulaminu Rada Rodziców zwana jest Radą. 

    2. Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej   działalności  szkoły ,  

    w szczególności w zakresie zadań wychowawczych i opiekuńczych.   

    3. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz  organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły . 

    4. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny. 

    Rozdział II 

    WEWNĘTRZNA   STRUKTURA  I  TRYB  PRACY  RADY  RODZICÓW 

     § 2 

    1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców uczniów danego oddziału szkoły, które wybiera spośród siebie radę oddziałową rodziców.   

    2. W skład Rady Rodziców, która jest organem przedstawicielskim rodziców szkoły, wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie.  

      § 3 

    1. Rada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie 7-osobowe Prezydium (Zarząd) tj. przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik, członkowie, jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady oraz 3-osobową Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolujący . 

    2. Prezydium Rady Rodziców:   

    1) opracowuje regulamin i przedstawia do uchwalenia Radzie Rodziców, 

    2) w każdym roku szkolnym do 30 września opracowuje i przedkłada do akceptacji Rady plan pracy na dany rok szkolny, 

    3) zwołuje zebrania Rady,  

    4) może tworzyć stałe lub doraźne komisje, zespoły robocze spośród członków Rady  do wykonywania określonych zadań,  

    5) zarządza majątkiem i funduszami Rady Rodziców, 

    6) podejmuje decyzje związane z funkcjonowaniem Rady, 

    7) reprezentuje Radę na zewnątrz, 

    8) może podjąć współpracę z innymi radami rodziców i określić jej zasady. 

                                                                         § 4 

    1. Zebrania Rady zwoływane są przez jej przewodniczącego, zgodnie z planem pracy  lub w miarę potrzeb. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Rodziców podaje się termin, miejsce i porządek obrad.   

    2. W zebraniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby, np.: dyrektor szkoły, nauczyciele, przedstawiciele organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego.    

    Rozdział III 

    SZCZEGÓŁOWYTRYB   PRZEPROWADZANIA  WYBORÓW 

      § 5 

     

    1.  Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

    2.  Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły. 

    3.   Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału. 

    4.  W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic. 

    5.  Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 

    6.  Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału. 

    7.  Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej: 

       1)  powołanie komisji skrutacyjnej, 

       2)  przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, 

       3)  nadzorowanie przebiegu głosowania, 

       4)  podanie wyników głosowania. 

    8.  Zadania komisji skrutacyjnej 

        1)  przygotowanie kart do głosowania, 

        2)  przeprowadzenie głosowania, 

        3)  policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu. 

    9.  Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej. 

    10.  Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie. 

    11.  Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

    12.  Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech. 

    13.  W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia. 

    14.  Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania. 

    15.  Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata. 

    16.  Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

    17.  W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania. 

    18.  Spośród wybranych członków rady oddziałowej obecni na zebraniu rodzice wybierają w wyborach tajnych jednego przedstawiciela do Rady Rodziców. 

     19. Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej.  

     20.  Przebieg głosowania dokumentuje się w protokole z zebrania. 

    Rozdział IV 

    OGÓLNE  ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW 

                                                                                         § 6 

    1.   Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 15 września danego roku szkolnego. 

    2.   Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewo

    dniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców. 

     3. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców: 

       1)  przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, 

       2)  przeprowadzenie głosowania, 

       3)  policzenie głosów i podanie wyników głosowania. 

      § 7 

     

    1. Przewodniczący zebrania powołuje komisję skrutacyjną do wyboru władz Rady Rodziców, w skład których wchodzą:   7- osobowe Prezydium oraz 3 osobowa Komisja Rewizyjna. 

    2. Władze Rady Rodziców wybierane są w wyborach tajnych, przeprowadzanych na zasadach określonych w § 5. 

    3. Przebieg wyborów dokumentuje się w protokole z pierwszego posiedzenia Rady Rodziców.                                                            

     Rozdział  V 

    KOMPETENCJE  I  ZADANIA  RADY  RODZICÓW 

    § 8 

    1. Do kompetencji i zadań Rady Rodziców należy: 

    1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane  do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,  

    2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego  do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli   i rodziców,   

    3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 

    4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,  

    5) współdziałanie z dyrektorem szkoły w sprawie określenia wzoru obowiązującego w szkole jednolitego stroju ucznia,  

    6)  wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o ocenę dorobku zawodowego. 

    Rozdział VI 

    TRYB  PODEJMOWANIA  UCHWAŁ,  WYRAŻANIE OPINII, 

    REPREZENTOWANIE  OGÓŁU  RODZICÓW 

    § 9 

    1. Tryb podejmowania uchwał: 

    1) uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów, 

    2) do prawomocności uchwał Rady wymagana jest obecność przynajmniej   50% członków Rady Rodziców w pierwszym terminie zebrania oraz co najmniej 30% członków Rady Rodziców w drugim terminie zebrania, 

    3)uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym, 

    4)  uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu  w   głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.  

    5) głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.  

    6)   głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców, 

    7)   w głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki, 

    8)  w przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.  

    9) tajne głosowanie odbywa się zawsze w przypadkach dotyczących spraw osobowych,    m.in. w czasie wyborów do rad oddziałowych oraz organów Rady Rodziców oraz wyborach przedstawiciela rodziców do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

     § 10 

    1. Na pisemny wniosek dyrektora szkoły, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w sprawach dotyczących nauczycieli lub związanych z funkcjonowa-niem szkoły, Prezydium Rady Rodziców sporządza pisemną opinię  w danej sprawie, po ewentualnej konsultacji z radami oddziałowymi. 

    § 11 

    1.Prezydium Rady Rodziców wskazuje osoby do reprezentowania Rady na zewnątrz,  w zależności od potrzeb: 

    1) spośród członków Prezydium (np. udział w uroczystościach, zebraniach innych rad rodziców….),  

    2) z Rady Rodziców (np. wybory przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły).